Aktuální znění

Uznání dluhu ve smyslu zákona č. 82/2012 Sb. Občanský zákoník

vytvořte si vlastní uznání dluhu rychle a správně

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5

Uznání dluhu

(podle § 2053 a nasl. občanského zákoníku)


Dlužník:
, nar.:
, bydliště:
, občanství:
Dlužník:
IČO:
sídlo:
zast.:
jiné údaje:

- Odebrat dlužníka

+ Přidat dalšího dlužníkaDlužník:
nar.:
bydliště:
občanství:
Dlužník:
IČO:
sídlo:
zast.:
Jiné údaje:
(ďalej len "dlžník")
tímto uznává co do důvodu i výše svůj dluh vůči
věřiteli:
nar.:
bydliště:
občanství:
věřiteli:
IČO:
sídlo:
zast.:
jiné údaje:
(dále jen "věřitel")
(dále spolu i jako "smluvní strany")
Zde uveďte výši dluhu, kterou je dlužník povinen uhradit:
Výše dluhu:
(slovy:
).
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

(dále jen "dluh")
Vyberte, jak dlužník vrátí dluh (jednorázově / ve splátkách):
Dlužník se zavazuje uhradit dluh jednorázově nejpozději do
.
Vyberte, zda budou splátky měsíční (v měsíčním intervalu) nebo jiné než měsíční:
Dlužník se zavazuje uhradit dluh věřiteli v pravidelných měsíčních splátkách ve výši
vždy
. První splátka je splatná
. V případě, že se dlužník zpozdí byť jen s jednou splátkou, věřitel má právo požadovat uhradit celý dluh.
Dlužník bude splácet dluh ve splátkách následovně:
. V případě, že se dlužník zpozdí byť jen s jednou splátkou, věřitel má právo požadovat uhradit celý dluh.
Vyberte způsob, jakým dlužník vrátí dluh (v hotovosti / bankovním převodem):
Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí dluh věřiteli v hotovosti v místě bydliště (sídla) věřitele.
Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí dluh věřiteli převodem na číslo účtu
.
V případě, že se chcete s dlužníkem dohodnout na dalších podmínkách smlouvy, vložte je tu:
Smluvní strany se dohodly, že v případě, pokud se dlužník dostane do prodlení se zaplacením dluhu, dlužník se zavazuje uhradit věřiteli zákonný úrok z prodlení podle Občanského zákoníku a to ode dne následujícího po dni splatnosti dluhu až do úplného zaplacení. Tímto uznáním dluhu není dotčen nárok věřitele požadovat od dlužníka nároky vzniklé před podpisem tohoto uznání dluhu (například úrok z prodlení, smluvní pokuty a jiné).
Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory, které vzniknou z této smlouvy, budou rozhodnuty s konečnou platností v rozhodčím řízení podle zák.č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů jedním rozhodcem Mgr. Kateřinou Celnarovou (advokátka zapsaná v seznamu ČAK pod ev. č. 10455), adresa: náměstí T. G. Masaryka 38/10, 69002 Břeclav. Pro případ, že se stanovený rozhodce tuto funkci nebude moci z jakéhokoli důvodu vykonávat, bude věc projednána obecným soudem. Místem konání a doručovací adresou rozhodčího řízení je: náměstí T. G. Masaryka 38/10, 69002 Břeclav, pokud rozhodčí neurčí jinak. Rozhodce rozhoduje bez ústního jednání (písemně) na základě písemných důkazů. Rozhodce může požadovat doplnění důkazních materiálů, popř. je oprávněn nařídit ústní jednání. Rozhodčí poplatek se vybírá za každý spor a činí 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně 4.500,- Kč.
Smluvní strany svým podpisem prohlašují, že tento dokument podepsali svobodě a vážně.
V
, dne
.............................
....................................................................
DlužníkVěřitel
Poslat vytvořené uznání dluhu na tuto emailovou adresu:

Google reklama