Aktuální znění

Uznání dluhu ve smyslu zákona č. 82/2012 Sb. Občanský zákoník

vytvořte si vlastní uznání dluhu rychle a správně

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5

PŮJČKA IHNED

// začátek dokumentu Uznání dluhu - vzor //

Uznání dluhu

(podle § 2053 a nasl. Občanského zákoníku)

Dlužník : ......................................, IČO: ......................................, sídlo: ...................................... , zast.: ......................................
(dále jen "dlužník")
tímto uznává co do důvodu a výše svůj dluh vůči
věřiteli: ......................................, IČO: ......................................, sídlo: ......................................
(dále jen "věřitel")
(dále spolu i jako "smluvní strany")
Výše dluhu: 3.659.865,79 Kč (slovem: třimilionyšestsetpadesátdevěttisícosmsetšedesátpět korun českých a semdesát devět haléřů).
Důvod vzniku dluhu: Práce provedené na stavbě: Křižanov - železniční spodek Objednávka číslo: 20VO008 Neuhrazené faktury po splatnosti: FA 2020173 – vystavená 3.6.2020, splatná 3.7.2020 na částku 721.985,- Kč FA 2020174 – vystavená 3.6.2020, splatná 3.7.2020 na částku 430.427,25 Kč FA 2020192 – vystavená 18.6.2020, splatná 20.7.2020 na částku 523.040,- Kč FA 2020193 – vystavená 18.6.2020, splatná 20.7.2020 na částku 395.851,50 Kč FA 2020203 – vystavená 1.7.2020, splatná 31.7.2020 na částku 444.350,- Kč FA 2020204 – vystavená 1.7.2020, splatná 31.7.2020 na částku 271.040,- Kč FA 2020234 – vystavená 27.7.2020, splatná 26.8.2020 na částku 538.750,- Kč FA 2020235 – vystavená 27.7.2020, splatná 26.8.2020 na částku 334.422,22 Kč
(dále jen "dluh")
Dlužník se zavazuje uhradit dluh věřiteli v pravidelných měsíčních splátkách ve výši1.219.955,33 Kč vždy do 10. dne v měsíci. První splátka je splatná 10.10.2020. V případě, že se dlužník zpozdí byť jen s jednou splátkou, věřitel má právo požadovat uhradit celý dluh.
Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí dluh věřiteli převodem na číslo účtu .......................................
Smluvní strany se dohodly, že v případě, pokud se dlužník dostane do prodlení se zaplacením dluhu, dlužník se zavazuje uhradit věřiteli zákonný úrok z prodlení podle Občanského zákoníku a to ode dne následujícího po dni splatnosti dluhu až do úplného zaplacení. Tímto uznáním dluhu není dotčen nárok věřitele požadovat od dlužníka nároky vzniklé před podpisem tohoto uznání dluhu (například úrok z prodlení, smluvní pokuty a jiné).
Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory, které vzniknou z této smlouvy, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení rozhodcem: JUDr. Milan Ficek, advokát (zapsaný v seznamu evropských advokátů ČAK pod ev. č. 50245), se sídlem advokáta v Brně (www.rrcr.cz). Rozhodce rozhoduje neveřejne bez ústního jednání (písemně) na základě písemných důkazů. Rozhodčí poplatek za každý spor činí 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně 4.500,- Kč. Adresa pro doručování písemností a místo rozhodování je Žilinská 14, 81105 Bratislava, Slovensko. Rozhodci je možné doručovat písemnosti i do dátové schránky: "wysmue9". Zásilka rozhodce se má za doručenou i vhozením do domovní schránky adresáta nebo jejím vrácením rozhodci. Právní předpisy rozhodce aplikuje stejně jako soudce v soudním řízení. Při rozhodování rozhodce použije procesní právo platné v místě rozhodování a české hmotné právo. Rozhodce se řídi právními předpisy a nesmí rozhodovat v rozporu s veřejným pořádkem.
Smluvní strany svým podpisem prohlašují, že tento dokument podepsali svobodě a vážně.
V Pardubicích, dne .............................
................................... .................................
         Dlužník                                                                                                          Věřitel

// Konec dokumentu uznáním dluhů - vzor //