Aktuální znění

Uznání dluhu ve smyslu zákona č. 82/2012 Sb. Občanský zákoník

vytvořte si vlastní uznání dluhu rychle a správně

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5

PŮJČKA IHNED

// začátek dokumentu Uznání dluhu - vzor //

Uznání dluhu

(podle § 2053 a nasl. Občanského zákoníku)

Dlužník : .................................... nar.: ......................................, bydliště: ......................................, občanství: ......................................
(dále jen "dlužník")
tímto uznává co do důvodu a výše svůj dluh vůči
věřiteli: ...................................... nar.: ......................................, bydliště: ......................................, občanství: ......................................
(dále jen "věřitel")
(dále spolu i jako "smluvní strany")
Výše dluhu: 114.396 Kč (slovem: ......................................).
Důvod vzniku dluhu: Dluh vznikl na základě úmyslně vymyšlených částek za posledních 10 měsíců, které měli být hrazeny panu Polákovi jako ručiteli s dluhu u Českomorávské spořitelny,Pán Polák od 9/2017 nepracoval ve společnosti, která mu srážky strhávala za paní Ilonu Prchalovou a 10 měsíců si pro vymyšlené splátky pravidelně chodil a stvrzoval je dobrovolně svým podpisem (sepsaný splátkový kalendář mezi panem Polákem a paní Prchalovou). Pánu Polákovi exekutor určil srážky jako ručiteli, avšak povinná paní Ilona Prchalova mu hned po stržené peníze exekutorem uhradila. Dluh s vamyšlených částek se takto vyšplhal až na 114 369Kc.
(dále jen "dluh")
Dlužník se zavazuje uhradit dluh věřiteli v pravidelných měsíčních splátkách ve výši7.000 Kč vždy do 15. dne v měsíci. První splátka je splatná hned jak nový zaměstnavatel začne srážku posílat exekutorovi. V případě, že se dlužník zpozdí byť jen s jednou splátkou, věřitel má právo požadovat uhradit celý dluh.
Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí dluh věřiteli převodem na číslo účtu .......................................
Smluvní strany se dohodly, že v případě, pokud se dlužník dostane do prodlení se zaplacením dluhu, dlužník se zavazuje uhradit věřiteli zákonný úrok z prodlení podle Občanského zákoníku a to ode dne následujícího po dni splatnosti dluhu až do úplného zaplacení. Tímto uznáním dluhu není dotčen nárok věřitele požadovat od dlužníka nároky vzniklé před podpisem tohoto uznání dluhu (například úrok z prodlení, smluvní pokuty a jiné).
Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory, které vzniknou z této smlouvy, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení rozhodcem: JUDr. Milan Ficek, advokát (zapsaný v seznamu evropských advokátů ČAK pod ev. č. 50245), se sídlem advokáta v Brně (www.rrcr.cz). Rozhodce rozhoduje neveřejne bez ústního jednání (písemně) na základě písemných důkazů. Rozhodčí poplatek za každý spor činí 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně 4.500,- Kč. Adresa pro doručování písemností a místo rozhodování je Žilinská 14, 81105 Bratislava, Slovensko. Rozhodci je možné doručovat písemnosti i do dátové schránky: "wysmue9". Zásilka rozhodce se má za doručenou i vhozením do domovní schránky adresáta nebo jejím vrácením rozhodci. Právní předpisy rozhodce aplikuje stejně jako soudce v soudním řízení. Při rozhodování rozhodce použije procesní právo platné v místě rozhodování a české hmotné právo. Rozhodce se řídi právními předpisy a nesmí rozhodovat v rozporu s veřejným pořádkem.
Smluvní strany svým podpisem prohlašují, že tento dokument podepsali svobodě a vážně.
V ......................................, dne .............................
................................... .................................
         Dlužník                                                                                                          Věřitel

// Konec dokumentu uznáním dluhů - vzor //